Menu
blogid : 4007 postid : 3

neev ke pathar

Neev ke Patthar
Neev ke Patthar
  • 2 Posts
  • 0 Comment

naaz hai neev ke patharo par.
Kyo soye huai hai.
jago jago he bharat ke veero.
tum par hi hai bhar bharat ka.
jago jago he bharat ke veero.

Read Comments

Post a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *